10 วัน แกรนด์ โปแลนด์-OS

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTC-210034

10 วัน แกรนด์ โปแลนด์-OS วอร์ซอร์ - พระราชวังลาเซียนกี้ – กดัญสก์ – ปราสาทมาลบอร์ก – โทรุน – พอซนาน - วรอตซวาฟ - เชสโตโชวา – Black Madonna – คราคูฟ – เหมืองเกลือ – ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน แกรนด์ โปแลนด์-OS


วันที่ 1   กรุงเทพ
วันที่ 2   เวียนนา - วอร์ซอร์
วันที่ 3   วอร์ซอร์
วันที่ 4   วอร์ซอร์ - กดัญสก์
วันที่ 5   โทรุน - พอซนาน
วันที่ 6   พอซนาน - วรอตซวาฟ
วันที่ 7   วรอตซวาฟ เชสโตโชวา คราคูฟ
วันที่ 8   คราคูฟ  เหมืองเกลือค่ายกักกันเอาช์วิทซ์
วันที่ 9   คราคูฟ  ปราสาท วาเวล เวียนนา
วันที่ 10  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  10 วัน แกรนด์ โปแลนด์-OS

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 86,800บาท :            6-15 มี.ค. 65 / 18-27 มี.ค. 65 / 5-14 พ.ค. 65

ราคาทัวร์  89,800 บาท :          8-17 เม.ย. 65 / 9-18 เม.ย. 65 / 10-19 มิ.ย. 65

15-24 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 / 7-16 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65


อัตราค่าบริการ                               

มีนาคม - ตุลาคม 2565เมษายน 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
86,80089,800
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
12,00014,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
82,80086,800
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (AY) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
90,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-VIE-WAW/ KRK-VIE-BKK)
24,00027,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ2,5002,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน แกรนด์ โปแลนด์-OS

 


Powered by MakeWebEasy.com