10 วัน อันซีนฝรั่งเศส (Beautiful Small Villages)-TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTC-USFR

ซูริค – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ – อีวัวร์ – อันซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่– มากง – ชาลง ซูร์โซน - เซมูร์ อ็อง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก – บลัวร์ – อองเช่ร์ – น็องต์ – โรซฟอร์ อ็อง แตร์– แร็นส์ – ดีน็อง -แซงต์ มาโล – มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร์ – ปารีส

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน อันซีนฝรั่งเศส (Beautiful Small Villages)-TG

กำหนดวันเดินทาง :   มิถุนายน - ตุลาคม 2565

วันที่ 1         กรุงเทพมหานคร – ซูริค
วันที่ 2         ซูริค – ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ – อีวัวร์ – อันซี
วันที่ 3         อันซี – บูร์ก ออง เบรซเซ่– มากง – ชาลง ซูร์โซน
วันที่ 4         ชาลง ซูร์โซน – เซมูร์ อ็อง โอซัว – เวเซอแล – บูร์ก
วันที่ 5         บูร์ก – บลัวร์ – อองเช่ร์ – น็องต์
วันที่ 6         น็องต์ – โรซฟอร์ อ็อง แตร์– แร็นส์
วันที่ 7         แร็นส์ – ดีน็อง – แซ็ง มาโล – มงแซ็งมีแชล 
วันที่ 8         มงแซ็งมีแชล – บาเยอ – อ็องเฟลอร์ – เกอร์เบอรอย – ปารีส
วันที่ 9         ปารีส - กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 10       กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน อันซีนฝรั่งเศส (Beautiful Small Villages)-TG

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 111,900 บาท :  17-26 มิ.ย. 65 / 15-24 ก.ค. 65 /  12-21 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 / 14-23 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

มิถุนายน - ตุลาคม 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
111,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
17,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
101,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)


ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-ZRH//CDG-BKK)25,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ3,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน อันซีนฝรั่งเศส (Beautiful Small Villages)-TG

 


Powered by MakeWebEasy.com