8 วัน ออสเตรีย – สวิตเซอร์แลนด์ - OS,LX

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10- HTC-OSLX8DAUSSWISS

เวียนนา – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ต – ลินซ์ – เซ็นต์วูฟกัง – ฮอลสตรัท – ซาลส์บวร์ก – อินช์บรูค – สวารอฟสกี้ – เซ็นต์ มอริทซ์ – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาดิออโวลเลซา – อินเตอร์ลาเคน - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขากริลเดอวาลเฟียซ – ลูเซิร์น – ซูริค - ฟีฟ่ามิวเซียม - ช้อปปิ้งช็อกโกแลตลินด์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  8 วัน ออสเตรีย – สวิตเซอร์แลนด์-OS,LX

 กำหนดวันเดินทาง :  มิถุนายน – ตุลาคม 2565

วันที่ 1   กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2   เวียนนา – ชมเมือง – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
วันที่ 3   เวียนนา – ลินซ์ – เซ็นต์วูฟกัง – ฮอลสตรัท – ซาล์สบวร์ก
วันที่ 4   ซาล์สบวร์ก – อินช์บรูค – แบด รากาซ
วันที่ 5   เซ็นต์มอริส – เคเบิ้ลคาร์ ขึ้นเขาปิสคอร์วาช – อินเตอร์ลาเคน
วันที่ 6   อินเตอร์ลาเคน – กริลเดอวาลเฟียซ
วันที่ 7   ซูริค – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง – FIFA World Cup Museum – Lind Home of Chocolate
วันที่ 8   กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  8 วัน ออสเตรีย – สวิตเซอร์แลนด์-OSLX

ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 16-23 มิ.ย. 65 / 21-28 ก.ค. 65 / 11-18 ส.ค. 65 / 15-22 ก.ย. 65 / 13-20 ต.ค. 65 / 23-30 ต.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

มิ.ย. - ต.ค. 2565
ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน83,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
10,000
เด็กอายุ 2 - 11 ปี เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)79,900
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)29,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (LX/OS) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000-110,000
 ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-ZRH//VIE-BKK)24,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละไม่รวมวีซ่า

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  8 วัน ออสเตรีย – สวิตเซอร์แลนด์-OSLX

 


Powered by MakeWebEasy.com