8 วัน 5 คืน แกรนด์บอลติก (ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย) - TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTC20005

วิลนิอุส – ปราสาททราไก – โชว์เล่ย์ – เนินไม้กางเขน – พระราชวังรุนดาเล – ริก้า – พระราชวังเยลกาวา – ซิกุลด้า – ปราสาททูไรด้า – พาร์นู – ทาลลินน์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม 8 วัน 5 คืน แกรนด์บอลติก (ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย) - TK

กำหนดวันเดินทาง :     มีนาคม - ตุลาคม 2565

วันที่ 1         กรุงเทพ
วันที่ 2         อิสตันบูล – วิลนิอุส (ประเทศลิทัวเนีย พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 3         วิลนิอุส (ลิทัวเนีย) – ทราไก – ปราสาททราไก
วันที่ 4         วิลนิอุส - โชว์เล่ย์ (ลิทัวเนีย)  -  เนินไม้กางเขน – บอสก้า (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล่ – ริก้า (พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 5         ริก้า – ซิกุลด้า – ปราสาทซิกุลด้า – ปราสาททูไรด้า
วันที่ 6         พาร์นู (เอสโตเนีย) – ทานลินน์
วันที่ 7         ทาลลินน์ (เอสโตเนีย) – ช้อปปิ้ง – อิสตันบูล  
วันที่ 8       กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  8 วัน 5 คืน แกรนด์บอลติก (ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย) - TK

ราคาทัวร์ 69,900 บาท :           18-25 มี.ค. 65 / 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 65 / 13-20 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. -6 พ.ค. 65 / 20-27 พ.ค. 65/ 16-23 มิ.ย. 65 / 14-21 ก.ค. 65 / 12-19 ส.ค. 65 / 15-22 ก.ย. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 21-28 ต.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

มีนาคม - ตุลาคม 2565
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน69,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
7,500
เด็กอายุ 2-12 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)63,900
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)26,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

85,000- 100,000

 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-IST-VNO//TLL-IST-BKK )
22,000
ค่าวีซ่าเชงเก้นไม่รวมวีซ่า

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  8 วัน 5 คืน แกรนด์บอลติก (ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย) - TK

 


Powered by MakeWebEasy.com