10 วัน ยุโรปบอลข่าน (ออสเตรีย - สโลวีเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) - OS

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTC-OS10DBALKAN

เวียนนา – กราซ – คลาเกนฟูร์ท – เบรด – ถ้ำโพสทอยนา – ลุบเบลียนา – ซาเกรบ – พริตวิเซ – ซาดาร์ – สปริท – สตอน – ดูบลอฟนิค – โมสตาร์ – ซาราเยโว – เวียนนา – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน ยุโรปบอลข่าน - OS

ออสเตรีย - สโลวีเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา

กำหนดวันเดินทาง :  มิถุนายน – ตุลาคม 2565

วันที่ 1   กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2   เวียนนา - กราซ - คลาเกนฟูรท์
วันที่ 3   คลาเกนฟูร์ท – เบรด (สโลวีเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบรด  - ถ้ำโพสทอยนา - ลุบเบลียนา
วันที่ 4   ลุบเบลียนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย)
วันที่ 5   ซาเกรบ - พริตวิเซ่ - ซาดาร์
วันที่ 6   ซาดาร์ - สปริท - สตอน - ดูบลอฟนิค
วันที่ 7   ดูบลอฟนิค – โมสตาร์ (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว 
วันที่ 8    ซาราเยโว - เวียนนา
วันที่ 9   เวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
วันที่ 10  กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน ยุโรปบอลข่าน - OS

ราคาทัวร์ 109,900 บาท :  17-26 มิ.ย. 65/ 12-21 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 22 ก.ย.- 1 ต.ค. 65 / 12-21 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

มิถุนายน - ตุลาคม 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ109,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
12,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง104,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักออก (BKK-VIE// SJJ-VIE-BKK)
30,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ3,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน ยุโรปบอลข่าน - OS

 


Powered by MakeWebEasy.com