เนเธอร์แลนด์-อัมสเตอร์ดัม-ลิซเซ่-กีธูร์น - EY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 5-ZGAMS

อัมสเตอร์ดัม ,ล่องเรือหลังคากระจก ,สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี ,โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น ,พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม, หมู่บ้านกีธูร์น ,ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น , นิทรรศการพันธุ์ไม้นานาชาติ ,สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ,หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ ,โรงงานชีส ,ช้อปปิ้งจัตุรัสดัมสแควร์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  เนเธอร์แลนด์-อัมสเตอร์ดัม-ลิซเซ่-กีธูร์น - EY

กำหนดวันเดินทาง :  เมษายน – พฤษภาคม 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
วันที่ 2   สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก        – สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
วันที่ 3   หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – นิทรรศการพันธุ์ไม้นานาชาติ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วันที่ 4   สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – ช้อปปิ้งจัตุรัสดัมสแควร์
วันที่ 5   สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม – สนามบินอาบูดาบี
วันที่ 6   สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ  เนเธอร์แลนด์-อัมสเตอร์ดัม-ลิซเซ่-กีธูร์น - EY

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน
ราคา

ห้องพักเดี่ยว
12 – 17 เมษายน 256569,90066,90043,9999,900
03 – 08 พฤษภาคม 256559,999
56,99941,9999,900
11 – 16 พฤษภาคม 256559,999
56,99941,9999,900
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  เนเธอร์แลนด์-อัมสเตอร์ดัม-ลิซเซ่-กีธูร์น - EY

 


Powered by MakeWebEasy.com