ตุรกี คัปปาโดเกีย อังการ - 9 วัน 6 คืน - TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 6-ZGIST

เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมบอลลูนหลากสี – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองคัปปาโดเกีย – – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  ตุรกี คัปปาโดเกีย อังการ - 9 วัน 6 คืน - TK

กำหนดวันเดินทาง :  มีนาคม – มิถุนายน 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก       – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ 3   ชมบอลลูนหลากสี – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์       – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance 
วันที่ 4   ชมบอลลูนหลากสี – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล
วันที่ 5   ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี
วันที่ 6   โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองซานัคคาเล – นั่งกระเช้าเมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
วันที่ 7    ม้าไม้เมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบคาร์ดะเนลล์ – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ 
วันที่ 8     สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – จตุรัสทักซิมสแควร์ – ถนนอิสติคลัล – สนามบินอิสตันบูล
วันที่ 9     สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

อัตราค่าบริการ  ตุรกี คัปปาโดเกีย อังการ - 9 วัน 6 คืน - TK

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน
ราคา

ห้องพักเดี่ยว
12 – 17 เมษายน 256569,90066,90043,9999,900
03 – 08 พฤษภาคม 256559,999
56,99941,9999,900
11 – 16 พฤษภาคม 256559,999
56,99941,9999,900
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  ตุรกี คัปปาโดเกีย อังการ - 9 วัน 6 คืน - TK

 


Powered by MakeWebEasy.com