จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี ไซห์นากี 6 วัน 3 คืน - TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 6-ZGTBS

ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – วิหารสเวติสโคเวลี – มหาวิหารจวารี – เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี ไซห์นากี 6 วัน 3 คืน - TK

กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2   สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
วันที่ 3   อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – วิหารสเวติสโคเวลี – มหาวิหารจวารี – เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย
วันที่ 4   เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี
วันที่ 5   โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบูล
วันที่ 6   สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี ไซห์นากี 6 วัน 3 คืน - TK

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน
ราคา

ห้องพักเดี่ยว
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 256545,99925,9995,900
01 – 06 เมษายน 256546,999
26,9995,900
10 – 15 เมษายน 256548,999
28,999
5,900
11 – 16 เมษายน 256549,999
29,999
5,900
12 – 17 เมษายน 256550,999
30,999
5,900
13 – 18 เมษายน 256549,999
29,999
5,900
23 – 28 เมษายน 256546,999
26,999
5,900
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 256549,999
29,999
5,900
03 – 08 พฤษภาคม 256546,999
26,999
5,900
11 – 16 พฤษภาคม 256547,999
27,999
5,900
24 – 29 พฤษภาคม 256545,999
25,999
5,900
02 – 07 มิถุนายน 256546,999
26,999
5,900
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี ไซห์นากี 6 วัน 3 คืน - TK 

Powered by MakeWebEasy.com