อังกฤษ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน - SQ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 6-ZGLHR

เมืองลอนดอน – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปที่ระลึกลอนดอนอาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  อังกฤษ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน - SQ

กำหนดวันเดินทาง :  มีนาคม – มิถุนายน 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
วันที่ 2   สนามบินชางงี – สนามบินฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่ อนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ 
วันที่ 3   เมืองลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปที่ระลึกลอนดอนอาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ชมพิธีการผลัดเปลี่ยนเวรยาม – หอคอยแห่งลอนดอน – สะพานทาวเวอร์บริดจ์ – ไชน่าทาวน์
วันที่ 4   เมืองลอนดอน – อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มวัน – ย่านคอเวินท์การ์เดิน – ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท – ถนนอ๊อกฟอร์ด – ถนนคิงส์โร๊ด
วันที่ 5   สนามบินฮีทโธรว์ – สนามบินชางงี
วันที่ 6   สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ  อังกฤษ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน - SQ

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน
ราคา

ห้องพักเดี่ยว
24 – 29 มีนาคม 256559,90056,90035,9998,999
12 – 17 เมษายน 256569,999
66,99945,9998,999
12 – 17 พฤษภาคม 256559,999
56,99935,9998,999
02 – 07 มิถุนายน 256559,99956,99935,9998,999
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าสหราชอาณาจักร ยื่นแบบปกติระยะเวลายื่น 30 วันทำการ ราคา 6,500 บาท

โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

 

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  อังกฤษ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน - SQ

 


Powered by MakeWebEasy.com