สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ทาซ อินเทอลาเก้น เซอร์แมท 7 วัน 4 คืน - SQ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 5-ZGZRH

เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอินทาลาเก้น – ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอลาเก้น – เมืองกรินเดิลวัลท์ – ยอดเขาจุงเฟรา ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ทาซ อินเทอลาเก้น เซอร์แมท 7 วัน 4 คืน - SQ

กำหนดวันเดินทาง :  เมษายน - พฤษภาคม 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี  สิงคโปร์
วันที่ 2   สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – เมืองอินทาลาเก้น – ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์
วันที่ 3   เมืองอินเทอลาเก้น – เมืองกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟไต่เขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ธารน้ำแข็ง ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองทาซ
วันที่ 4   เมืองเซอร์แมท – สถานีเคเบิ้ลคาร์ – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เมืองซูริค
วันที่ 5   เมืองซูริค – นีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
วันที่ 6   สนามบินซูริค – สนามบินชางงี
วันที่ 7   สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ  สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ทาซ อินเทอลาเก้น เซอร์แมท 7 วัน 4 คืน - SQ

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน
ราคา

ห้องพักเดี่ยว
12 – 18 เมษายน 256589,999
86,99959,99915,999
10 – 16 พฤษภาคม 256579,999
76,99959,99913,999
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท ยื่นแบบปกติระยะเวลายื่น 15 วันทำการ (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

 
 

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ทาซ อินเทอลาเก้น เซอร์แมท 7 วัน 4 คืน - SQ

 


Powered by MakeWebEasy.com