Grand Swiss 9 วัน - QR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-WQR1109ZAO

สไตน์ อัม ไรน์ – คูร์ – อันเดอร์แมท – พักในเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานไม้คาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น น้ำตกไรน์ – ซูริค

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  Grand Swiss 9 วัน - QR

วันที่ 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค
วันที่ 2    ซูริค – เมืองสไตน์ อัม ไรน์ – คูร์
วันที่ 3    คูร์ – อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – พักในเมืองเซอร์แมท
วันที่ 4    นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ยอดเขากรอนเนอแกรต - ริฟเฟลซี – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์
วันที่ 5    โลซานน์ – เจนีวา – ชีสกรูแยร์ – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี   
วันที่ 6     เบิร์น – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ – เลาเทอร์บรุนเน่น – น้ำตกชเตาบ์บาค – อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู – ไมรินเง่น
วันที่ 7    ไมรินเง่น – ลูเซิร์น – ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น – ซุก – ซูริค   
วันที่ 8     ซูริค – น้ำตกไรน์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
วันที่ 9     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ  Grand Swiss 9 วัน - QR

กำหนดวันเดินทาง : 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
01 – 09 เม.ย.65105,900105,900100,90022,900
08 – 16 เม.ย.65112,900112,900112,90022,900
09 – 17 เม.ย.65112,900112,900112,90022,900
18 – 26 เม.ย.65105,900105,900100,90022,900
22 – 30 เม.ย.65105,900105,900100,90022,900
29 เม.ย. – 07 พ.ค.65105,900105,900100,90022,900
06 – 14 พ.ค.65105,900105,900100,90022,900
17 – 25 พ.ค.65105,900105,900100,90022,900
03 – 11 มิ.ย.65105,900105,900100,90022,900
16 ก.ย. – 24 ก.ย.65105,900105,900100,90022,900
23 ก.ย. – 01 ต.ค.65105,900105,900100,90022,900
07 – 15 ต.ค.65105,900105,900100,90022,900
14 – 22 ต.ค.65105,900105,900100,90022,900
21 – 29 ต.ค.65105,900105,900100,90022,900
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม Grand Swiss 9 วัน - QR

 


Powered by MakeWebEasy.com