เกาหลี โซล พาจู เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน - OZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 9-ZGKOREA

นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบก – ฮงแด – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  เกาหลี โซล พาจู เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน - OZ

กำหนดวันเดินทาง :  พฤษาคม - กันยายน  2565

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน
วันที่สาม      เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – COSMETIC SHOP – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ย่านเมียงดง
วันที่สี่          หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม  ศูนย์ฮอตเกนามู  – ดิวตี้ฟรี – ฮงแด
วันที่ห้า         พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe  Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ เกาหลี โซล พาจู เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน - OZ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
05 – 09 พฤษภาคม 256529,99029,99017,9905,000
12 – 16 พฤษภาคม 2565
(วันพืชมงคล)
31,99031,99019,9905,000
19 – 23 พฤษภาคม 256529,99029,99017,9905,000
26 – 30 พฤาภาคม 256529,99029,99017,9905,000
02 – 06 มิถุนายน 2565
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)
31,99031,99019,9905,000
09 – 13 มิถุนายน 256529,99029,99017,9905,000
16 – 20 มิถุนายน 256529,99029,99017,9905,000
23 – 27 มิถุนายน 256529,99029,99017,9905,000
07 – 11 กรกฎาคม 256529,99029,99017,9905,000
12 – 16 กรกฎาคม 2565
(วันอาสาฬหบูชา)
31,99031,99019,9905,000
14 – 18 กรกฎาคม 256529,99029,99017,9905,000
21 – 25 กรกฎาคม 256529,99029,99017,9905,000
27 – 31 กรกฎาคม 2565
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)
31,99031,99019,9905,000
04 – 08 สิงหาคม 256529,99029,99017,9905,000
11 – 15 สิงหาคม 2565
(วันแม่แห่งชาติ)
31,99031,99019,9905,000
18 – 22 สิงหาคม 256529,99029,99017,9905,000
25 – 29 สิงหาคม 256529,99029,99017,9905,000
01 – 05 กันยายน 256529,99029,99017,9905,000
08 – 12 กันยายน 256529,99029,99017,9905,000
15 – 19 กันยายน 256529,99029,99017,9905,000
22 – 26 กันยายน 256529,99029,99017,9905,000

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม เกาหลี โซล พาจู เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน - OZ

 


Powered by MakeWebEasy.com