10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด-TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCNORLOF1

ออสโล – บินภายในสู่ เกาะโลโฟเตน – เลกเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สโวลแวร์ – นัสด์ฟยอร์ด - รีนน์ – แฮมนอยด์ – ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโร้ด

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด-TK

วันที่ 1     กรุงเทพ – ออสโล  
วันที่ 2     ออสโล
วันที่ 3     ออสโล – เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน) 
วันที่ 4     เกาะโลโฟเตน – เลคเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – รีนน์ – นัสฟยอร์ด – แฮมนอยด์
วันที่ 5     รีนน์ – โบโด 
วันที่ 6     ทรอนด์เฮม 
วันที่ 7     ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – มอนเด  
วันที่ 8     มอนเด – ออลิซุนด์
วันที่ 9     ออสโล
วันที่ 10   กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ   10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด-TK

กำหนดวันเดินทาง :   ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 15-24 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 9-18 ก.ย. 65 / 14-23 ต.ค. 65/ 21-30 ต.ค. 65

อัตราค่าบริการ  (บาท) ปี 2565ก.ค. - ต.ค. 2565
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน149,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ15,000
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)142,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TK) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000 – 120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST-OSL-IST-BKK (TK) หักค่าใช้จ่าย (ตั๋วผู้ใหญ่)25,000
กรณีที่มีวีซ่าแล้ว จะหักค่าใช้จ่าย4,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด-TK

 


Powered by MakeWebEasy.com