เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส FLORIADE EXPO 8 วัน 5 คืน-EY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 9-ZGAMS

ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise – เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่ – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – จัตุรัสดัมสแควร์ – Red Light District – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – งาน Floriade Expo เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส – เมืองปารีส ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส FLORIADE EXPO 8 วัน 5 คืน-EY

กำหนดวันเดินทาง :  11 - 18 กันยายน  2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
วันที่ 2   สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise – เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่ – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – จัตุรัสดัมสแควร์ – Red Light District
วันที่ 3   หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – งาน Floriade Expo                         
วันที่ 4   เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส - เมืองปารีส
วันที่ 5   เนินเขามงมาร์ท – มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ท – ปลัสเดอลากงกอร์ด - ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่
วันที่ 6   ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
วันที่ 7   สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี
วันที่ 8   สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ   เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส FLORIADE EXPO 8 วัน 5 คืน-EY

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
11 – 18 กันยายน 256559,99056,99038,9909,900
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)

โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

 
 

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส FLORIADE EXPO 8 วัน 5 คืน-EY

 


Powered by MakeWebEasy.com