เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 7วัน 4 คืน-TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-ZGTLL-2202TK

เอสโตเนีย – เมืองทาลลินน์ - พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า - เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – The Great Guild Hall – ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House ประเทศลัตเวีย ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 7วัน 4 คืน-TK

กำหนดวันเดินทาง :  9-15 ตุลาคม 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
วันที่ 2   สนามบินอิสตันบลู – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลินน์ - เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า
วันที่ 3   เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – The Great Guild Hall – ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา                       
วันที่ 4   จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย – เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน เมืองคาอูนัส
วันที่ 5    อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก - ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส 
วันที่ 6    โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส - โบสถ์เซนต์แอน – จตุรัสกลางเมือง – สนามบินวิลนีอุส – สนามบินอิสตันบลู
วันที่ 7   สนามบินอิสตันบลู – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ  เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 7วัน 4 คืน-TK

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
มีเตียง/ไม่มีเตียง
(อายุไม่เกิน 2 - 12 ปี)

ราคาทัวร์
ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
09 – 15 ตุลาคม 256551,99051,99029,9909,000
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)

โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

 
 

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 7วัน 4 คืน-TK

 


Powered by MakeWebEasy.com