ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน - SQ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 12-ZGCDG-2204SQ

กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช - มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส – เมืองรูอ็อง –หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ - เอาท์เล็ท ลาวาเล่

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน - SQ

กำหนดวันเดินทาง : 06-12 ธ.ค. ; 27 ธ.ค.-02 ม.ค. ;  29 ธ.ค.-04 ม.ค. 2566

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
วันที่ 2   สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช
วันที่ 3   มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส
วันที่ 4   อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
วันที่ 5   หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์  - เอาท์เล็ท ลาวาเล่
วันที่ 6   สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี
วันที่ 7   สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ   ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน - SQ

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
มีเตียง/ไม่มีเตียง
(อายุไม่เกิน 2 - 12 ปี
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
06 – 12 ธันวาคม 256551,99048,99028,9908,900
27 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 6659,99056,99029,9909,900
29 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 6659,99056,99029,9009,900

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน


ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน - SQ 

Powered by MakeWebEasy.com