มหัศจรรย์...KOREA โซล สวนสนุก EVERLAND 5 วัน 3 คืน--XJ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-BT-ICN22

**เดินทาง: สิงหาคม - กันยายน 2565**ซูซานพาร์ค คาเฟ่ • สวนฮานึล • ถนนฮงแด • เคอสเมติค • ศูนย์สมุนไพรโสม • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ •ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน • โซลทาวเวอร์ • พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย • พระราชวังเคียงบกกุง • หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์...KOREA โซล สวนสนุก EVERLAND 5 วัน 3 คืน--XJ

กำหนดวันเดินทาง :  สิงหาคม - กันยายน  2565

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      สนามบินอินชอน • ซูซานพาร์ค คาเฟ่ • สวนฮานึล • ถนนฮงแด        (-/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม      เคอสเมติค • ศูนย์สมุนไพรโสม • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์               (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่         ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน • โซลทาวเวอร์ • พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย • พระราชวังเคียงบกกุง • หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ห้า         ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย    (เช้า/-/-)

อัตราค่าบริการ มหัศจรรย์...KOREA โซล สวนสนุก EVERLAND 5 วัน 3 คืน--XJ

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม มหัศจรรย์...KOREA โซล สวนสนุก EVERLAND 5 วัน 3 คืน--XJ

 


Powered by MakeWebEasy.com