เกาหลี โซล นามิ พาจู เอเวอร์แลนด์ 5D3N-TW

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-ZEKO

*******เดินทาง : ตุลาคม 2565******* เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe - Malddong Donut – พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เลท – เกาะนามิ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– นัมซาน ทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบก – ย่านฮงแด – ฮานิลปาร์ค ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  เกาหลี โซล นามิ พาจู เอเวอร์แลนด์ 5D3N-TW

กำหนดวันเดินทาง :  ตุลาคม  2565

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      สนามบินอินชอน – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe - Malddong Donut – พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เลท
วันที่สาม     เกาะนามิ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล
วันที่สี่          นัมซาน ทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเก
นามู – COSMETIC SHOP – ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด
วันที่ห้า        พลอยอเมทิส – ฮานิลปาร์ค – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ– ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ เกาหลี โซล นามิ พาจู เอเวอร์แลนด์ 5D3N-TW

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
07 – 11 ตุลาคม 256524,99024,99014,9905,000
14 – 18 ตุลาคม 2565
24,99024,99014,9905,000
21 – 25 ตุลาคม 256525,99025,99015,9905,000
24 – 28 ตุลาคม 256524,99024,99015,9905,000

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม เกาหลี โซล นามิ พาจู เอเวอร์แลนด์ 5D 3N-TW

 


Powered by MakeWebEasy.com