ล่องเรืออลาสก้าบนเรือสำราญสุดหรู 12 วัน-CX

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2309-WCNT230005

แวนคูเวอร์, ซิตกา, เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด, จูโน่, ฮับบาร์ด กลาเซียร์, เคทชิแกน, แวนคูเวอร์

รายละเอียดโปรแกรม  ล่องเรืออลาสก้าบนเรือสำราญสุดหรู 12 วัน-CX

Brilliance of the Seas!!

*** เมนูพิเศษ...ขาปูอลาสก้า * รวมทัวร์ล่องเรือชมปลาวาฬ * รวมค่าวีซ่าแคนาดา ***
รวมเที่ยวชายฝั่ง แวนคูเวอร์* จูโน่ * สแก็กเวย์ * ธารน้าแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์ * ไอซี่ สเตร็ทพอยท์ * เคทชิแกน

 

 

จุดเด่นของรำยกำรเดินทำง

• ล่องเรือสาราญสุดหรูที่เรียกชื่อว่า “ROYAL CARRIBBEAN CRUISE” เป็นตระกูลเรือสาราญล่องอลาสก้าที่ดีที่สุดในแถบอลาสก้า พักในเรือ 8 คืน ในโรงแรมแวนคูเวอร์ 1 คืน

• ธารน้าแข็ง “ฮับบาร์ด กลาเชียร์” (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็นธารน้าแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และยังเป็น ธารน้าแข็งที่เคลื่อนที่ได้อีกด้วย

• เดินชมเมืองแคทชิแกน เมืองอินเดียนแดงสวรรค์แห่งของนักตกปลา นาท่านเที่ยวชมย่านโคมแดง(อดีด) “ครีก สตรีท”

• เที่ยวชมเมืองจูโน เมืองหลวงแสนสวยของ “มลรัฐอลาสก้า” เข้าถึงได้ทางเรือและทางอากาศเท่านั้น

• เที่ยวชมเมืองสแก็กเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “คลอนไดค์”

• เที่ยวชมหมู่บ้านไอซี่ สเตร็ทพอยท์ ชมวิวที่สวยงามและมีธรรมชาติบริสุทธิ์ที่สุด • ล่องเรือชมปลาวาฬและสัตว์ทะเลสุดแสนน่ารัก


 
กำหนดวันเดินทาง :  01 – 12 ก.ย.2566

วันที่ 1         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์(แคนำดำ)
วันที่ 2         กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์(แคนำดำ) – เที่ยวชมเมือง
วันที่ 3         แวนคูเวอร์ ล่องเรือสำรำญอลำสก้ำ(Royal Caribbean)
วันที่ 4         เรือนำคณะล่องทะเลใน(Inside Passage สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ)
วันที่ 5          เรือเทียบท่ำที่เมืองซิลก้ำ – ชมเมือง – ล่องเรือชมปลำวำฬ
วันที่ 6         เทรซี่ อำร์ม ฟอยร์ด – เรือเทียบท่ำที่เมืองจูโน(เมืองหลวง) – ชมเมือง
วันที่ 7         ล่องเรือชมธำรน้ำแข็งฮับบำร์ด กลำเซียร์ – เค็ทชิเคน
วันที่ 8         เค็ทชิเคน – เดินชมเมือง
วันที่ 9         เรือนำคณะล่องทะเล(สนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ)
วันที่ 10       แวนคูเวอร์ – นั่งกระเช้ำสู่ยอดเขำเกรำส์(Grouse Mountain) ช้อปปิ้ง Premium Outlet – สนำมบินแวนคูเวอร์ – ฮ่องกง
วันที่ 11       แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง – กรุงทพฯ
วันที่ 12       กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ  ล่องเรืออลาสก้าบนเรือสำราญสุดหรู 12 วัน-CX

 

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  ล่องเรืออลาสก้าบนเรือสำราญสุดหรู 12 วัน-CX

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้